Jobsamtaler i a-kassen og på Jobcenteret

Det nye forenklede samtaleforløb 1. januar 2024

Bliver du tilmeldt på jobnet.dk og skal have dagpenge efter den 1. januar 2024, vil du opleve en tæt kontakt med os (din lokalafdeling), da vi som a-kasse overtager en større del af samtalerne, som tidligere har ligget i Jobcenteret.

Du vil i de første 3 måneder, du er ledig, opleve et enklere samtaleforløb, da du som udgangspunkt kun skal forholde dig til én aktør.

Hvis du allerede er ledig og modtager dagpenge før den 1. januar 2024, vil du som udgangspunkt fortsætte i dit nuværende forløb hos Jobcenteret.

Mere om samtaler

 • De første 3 måneder

  Når du har meldt dig dig på jobnet.dk skal du deltage i en første jobsamtale i din lokalafdeling.

  Vi indkalder dig automatisk til samtalen umiddelbart efter du har meldt dig ledig. Vi sender indkaldelsen til din "indbakke" på Min side. Du har pligt til at deltage i samtalen.

  Personligt fremmøde
  Den første jobsamtale kræver personligt fremmøde i din lokalafdeling.

  Ved de efterfølgende 2 jobsamtaler bestemmer du selv om de skal foregå ved personligt fremmøde eller om du foretrækker at samtalen afholdes digitalt, fx via Skype - eller telefonisk.

  Formålet med samtalerne
  Samtalerne vil have fokus på, at du hurtigst muligt kommer i arbejde igen.

  Vi udarbejder sammen med dig Min Plan, som beskriver den indsats, der skal bringe dig i arbejde igen. Min Plan skal indeholde dine 2 jobmål og den måde, hvorpå du fremadrettet skal søge arbejde - herunder din pligt til at registere minimum 2 søgte stillinger i din Joblog pr. uge. Min Plan og kravene til din jobsøgning følger dig igennem hele dit ledighedsforløb.
  Når du har deltaget i 3 jobsamtaler i a-kassen/har fået udbetalt ydelser i 3 måneder, overgår du til Jobcenteret - dvs. Jobcenteret overtager det såkaldte "kontaktforløb". Hvis du ønsker det, deltager vi i den første jobsamtale på Jobcenteret.

  Jobcentret kan bevilge et tilbud
  Det er jobcentret, der har retten til at bevilge tilbud i hele din ledighedsperiode. Et tilbud kan fx være uddannelse, praktik eller løntilskud.

  I de første 3 måneder, hvor vi har ansvaret for kontaktforløbet, kan vi sammen med dig indstille til Jobcenteret, at de iværksætter et eller flere konkrete tilbud, hvis det skønnes gavnligt.

 • Min plan, jobmål og krav til jobsøgning

  Er en plan, du laver sammen med os ved den første jobsamtale i lokalafdelingen. Den beskriver bl.a., hvordan din mulighed for at få varig beskæftigelse kan forbedres.

  Den indeholder bl.a. alle fremadrettede aftaler om tilbud, indsatser og aktiviteter. Den skal give både dig, Jobcenteret og os et samlet overblik over, hvad der er aftalt. Det er vigtigt, at du overholder de aftaler, som fremgår af Min Plan

  Min Plan skal indeholde oplysninger om din ”ledighedshistorik”, tidligere beskæftigelse, uddannelse, uformelle kompetencer, jobmuligheder, evt. behov for karriereskifte og uddannelsesløft. Min Plan vil blive gjort tilgængelige for dig på jobnet.dk efter din første jobsamtale hos os.

  En del af Min Plan er Krav til jobsøgning, som også skal udarbejdes i forbindelse med den første jobsamtale i lokalafdelingen. Af kravene til din jobsøgning skal fremgå:

  • At formålet med din obsøgning er, at du hurtigt kommer i ordinær beskæftigelse.
  • De fagområder (stillingsbetegnelser) hvor du ska søge arbejde.
  • Det geografiske område, hvor du skal søge arbejde.
  • Hvilke krav vi som a-kasse stiller til omfanget af din jobsøgning. I FAK forventer vi, at du søger mindst 2 stillinger pr. uge. Hvis muligt bør den ene af de 2 stillinger være en opslået stilling.
  • At du skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det faglige område.
  • At du primært skal søge helårsarbejde med fuld sædvanlig arbejdstid.
  • At du skal søge realistisk, kontinuerligt og seriøst.
  • At de stillinger du søger, skal registreres i Jobloggen på jobnet.dk.
 • Når Jobcenteret overtager kontaktforløbet

  Når du har været til 3 jobsamtaler hos os, dvs. når du har været ledig i mindst 3 måneder, så overtager Jobcenteret ansvaret for det videre kontaktforløb.

  Jobcenteret tager i den forbindelse udgangspunkt i Min plan og Krav til jobsøgning, som vi har udarbejdet sammen med dig. Kontaktforløbet i Jobcenteret har samme formål, som kontaktforløbet i a-kassen, nemlig at du hurtigst muligt kommer i varigt arbejde.

  Jobcentret kan bevilge et tilbud
  Det er jobcentret, der har ansvaret for at bevilge tilbud i hele perioden, hvor du er ledig. Et tilbud kan fx være uddannelse, praktik eller løntilskud.

  I de første 3 måneder, hvor vi har ansvaret for kontakten, kan vi bede Jobcenteret om, at de iværksætter et tilbud, hvis vi sammen med dig vurderer, at det vil være gavnligt.

  Når Jobcenteret har overtaget kontaktforløbet, skal evt. efteruddannelse, praktik, løntilskud mv. aftales direkte med dem - dvs. mellem dig og Jobcenteret.

 • Din pligt til at deltage i samtaler, tilbud mv.

  Som ledig dagpengemodtager har du pligt til at deltage i de møder og samtaler vi og Jobcenteret indkalder dig til.

  Hvis du er lovligt forhindret (fx ved sygdom eller en konkret jobsamtale hos en arbejdsgiver) kan du melde afbud og samtidig aftale en ny mødetid. Hvis du udebliver uden en lovlig grund vil det få indflydelse på din dagpengeret. Du mister dagpenge fra den oprindelige mødedato og indtil du har kontakt os eller Jobcenteret. Du kan også miste dagpenge, hvis du melder afbud af andre ikke "lovlige" årsager.

 • Din pligt til at booke jobsamtaler mv.

  Du skal selv booke møderne i a-kassen og på Jobcenteret. Vi sender dig et brev via Min side, hvor vi anmoder dig om at booke en samtale inden for en bestemt tidsfrist. Det samme gør Jobcenteret. Møderne på Jobcenteret booker du på jobnet.dk.

  Hvis du ikke booker samtalerne i a-kassen og på Jobcenteret inden for de angivne frister, kan det betyde, at du mister retten til dagpenge i en kortere eller længere periode.

 • Indkaldelse til behovsbestemte rådighedssamtaler

  Vi indkalder dig til rådighedssamtaler i lokalafdelingen, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kan fx være tilfældet, hvis du melder dig syg, hver gang du skal deltage i en samtale i a-kassen eller på Jobcenteret. De kan også være tilfældet hvis du ikke søger tilstrækkeligt med ledige stillinger. Du har således pligt til søge mindst 2 ledige stillinger pr. uge, som skal registreres i Jobloggen på jobnet.dk. Hvis du ikke kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet vil du miste din ret til dagpenge.