Privatlivspolitik for Fødevareforbundet NNF

 

Indledning

Fødevareforbundet NNF er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger som behandles om medlemmer, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer.

I denne persondatapolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger. Vi prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysninger højt. Fødevareforbundet NNF optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af forbundet og A-kassens interesser. Det vil med andre ord sige når vi selv bestemmer de formål personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

Fødevareforbundet NNF kan i nogle sammenhænge også komme til at optræde som databehandler. Dette er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den ansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.

Behandlingsaktiviteter

Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personaleadministration, aktiviteter for medlemmer af fagforbundet, sagsbehandling i A-kassen, leverandørsamarbejder, andre samarbejdsrelationer samt kommunikationsaktiviteter. Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Personaleadministration

Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysninger om dem.

Medlemmer

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne betjene vores medlemmer. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.
I forhold til medlemsaktiviteter indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, tidligere A-kasseforhold, uddannelses- og arbejdsforhold. Herudover vil indgå oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv. Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold
til administration af vores fagforbund og A-kasse, samt gennemførelse af forpligtelser og interessevaretagelse overfor medlemmer.

Vi behandler desuden de oplysninger, som er nødvendige for at varetage medlemmers faglige sager, sociale sager, arbejdsskadesager og ydelsessager i A-kassen. Det kan i disse sager være nødvendigt at indsamle og behandle særlige kategorier af personoplysninger.

Leverandører og øvrige samarbejdspartnere

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser overfor leverandørerne og forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser. I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger så som navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger på relevante kontaktpersoner.

Herudover vil indgå oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv.
Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores fagforening og A-kasse og den almindelige drift.

Kommunikationsaktiviteter

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores kommunikationsaktiviteter. Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det kommunikationsformål, som vi har defineret. Vi indsamler og behandler i visse tilfælde oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, i kraft af at være en fagforening. Derudover indsamler og behandler vi kun almindelige personoplysninger til brug for vores kommunikationsaktiviteter.

Vores overordnede kommunikationsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev, udsendelse af fagblad, nyheder på hjemmeside, anvendelse af cookies på hjemmeside, anvendelse af billedmateriale med genkendelige personer, kommunikation på sociale medier, medlemsundersøgelser gennem NNF-panelet, afholdelse af konkurrencer mv.

Vi har en cookie-politik på vores hjemmeside.

Nyhedsbreve

I forbindelse med tilmelding til Fødevareforbundet NNF's nyhedsbrev registrerer vi udelukkende din e-mail. E-mailadressen overføres til Peytz nyhedsbrevssystem.

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

De personoplysninger vi indsamler og behandler indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i begrænset udstrækning oplysninger fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT, STAR mv. Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger, har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse vi anvender i vores administration. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger. Vi sikrer os desuden, at vi har den fornødne behandlingssikkerhed, ved at indgå databehandleraftaler med samarbejdspartnere og leverandører, hvor dette er påkrævet efter lovgivningen.

Sletning

De personoplysninger vi indsamler og behandler, sletter vi når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.

Registreredes rettigheder

De personer vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter:
- Retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger, vi behandler
- Retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger om den registrerede
- Retten til at gøre indsigelse mod behandling
- Retten til i visse tilfælde at modtage oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
- Retten til ikke at være genstand for afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling
- Retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Klage

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vores fulde kontaktoplysninger er:

Fødevareforbundet NNF
Molestien 7
2450 København SV
Telefon: 38 18 72 72
E-mail: nnf@nnf.dk
CVR:
- Fagforbund: 53369413
- A-kasse: 22030515

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er:

Forbundssekretær Flemming Dal Cortivo
Telefon: +45 38187293
E-mail: fdc@nnf.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

Opdatering af vores persondatapolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside https://www.nnf.dk/service/om-foedevareforbundet/

Denne politik har versions nr. 1 og er gældende fra den 25. maj 2018.