Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten er kollegaernes valgte repræsentant på arbejdsmiljøområdet. Denne person skal i samarbejde med arbejdsgivere varetage arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden eller i den afdeling personen er valgt til at repræsentere.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal samarbejde og deltage i aktiviteter til forebyggelse af de sikkerheds- og sundhedsrisikoer, som arbejdet kan være forbundet med.

I det daglige er det arbejdsmiljørepræsentanten opgave at være med til at sikre arbejdsmiljøet og deltage i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen (APV), kontrollere at der gives effektiv oplæring og instruktion, undersøgelse af ulykker, påvirke den enkeltes adfærd og være kontaktled til arbejdsmiljøorganisationen m.m..

Arbejdsmiljørepræsentanten er automatisk det ene medlem af arbejdsmiljøgruppen.

Valg af Arbejdsmiljørepræsentanten

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt samtlige ansatte for det område personen skal dække.

Hvem kan ikke deltage i valget.

  • Arbejdsgiveren
  • Den øvrige ledelse
  • Arbejdsledere (for eksempel en ansat bagermester eller mestersvend i et supermarked)
  • Deltidsansatte, der arbejder under 10 timer om ugen i kontor og administration i butiksområdet.

For at blive valgt som arbejdsmiljørepræsentanten skal man leve op til de samme 'valgbarhedsregler', som gælder for tillidsrepræsentanter. Disse regler varierer alt efter overenskomst.

For eksempel indeholder de fleste et krav om mindst et års ansættelse, før man kan blive valgt. Både uorganiserede og organiserede ansatte kan vælges.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges efter regler i lovgivningen og varetager derfor på en måde et 'borgerligt ombud'. Formelt set kan ingen nægte at lade sig vælge, med mindre man har meget gode grunde til det.

Arbejdsmiljørepræsentanten bliver valgt for en 2-årig periode, eller indtil repræsentanten skifter arbejdsfunktion i virksomheden/afdelingen/på arbejdsområdet eller skifteholdet ophører. Arbejdsmiljørepræsentanten kan efterfølgende vælges for en 4 årig periode hvis de opnås en enighed på virksomheden eller i arbejdsmiljøorganisationen.

Hvis Arbejdsmiljørepræsentanten er væk fra arbejdspladsen i mere end fire måneder, fx på grund af orlov, sygdom eller lignende, kan medarbejderne vælge en ny repræsentant for resten af valgperioden eller en helt ny periode.

Uddannelse

For at kunne fungere som arbejdsmiljørepræsentanten, skal den nyvalgte inden 3 måneder have gennemgået et lovpligtigt kursus i arbejdsmiljø.

Kurset varer tre dage og alle udgifter ved deltagelse er dækket af virksomheden.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal desuden inden et år efter valget tilbydes en supplerende 2 dages uddannelse i arbejdsmiljø. For hvert år derudover skal Arbejdsmiljørepræsentanten tilbydes 1½ uddagsuddannelse.

Beskyttelse mod afskedigelse

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller forringelse af arbejdsforhold på samme måde som tillidsrepræsentanter.

Det betyder, at afskedigelser skal begrundes i 'tvingende årsager', og at arbejdsgiveren har pligt til at give et længere opsigelsesvarsel end de andre ansatte.

'Tvingende årsager' er et svært begreb, og arbejdsmiljørepræsentanten skal under alle omstændigheder henvende sig til Fødevareforbundet NNF, hvis de bliver afskediget.

Når en ny arbejdsmiljørepræsentanten er blevet valgt, skal dette meddeles hurtigst muligt til Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiveren.

Denne procedure er vigtig at følge, fordi Arbejdsmiljørepræsentanten herefter er beskyttet mod afskedigelse.

Findes der ikke en procedure på virksomheden, er det arbejdsmiljørepræsentanten selv, der skal henvende sig til den lokale afdeling af Fødevareforbundet NNF, der vil hjælpe med det videre forløb.